*

*
*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ gớm TẾ CÁ THỂ

1.

Bạn đang xem: Tổng số doanh nghiệp việt nam 2019

Số công ty đang vận động sản xuất sale tại thời khắc 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

2. Số công ty lớn đang hoạt độngsản xuất marketing tại thời gian 31/12hàng năm phân theo huyện, thị xã, thành phố

3. Vốn sản xuất sale bình quân năm của những doanh nghiệp đang chuyển động phân theo loại hình doanh nghiệp

4. Số lao động trong số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời khắc 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

5. Số lao động trong những doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế

6. Lệch giá thuần sản xuất marketing của những doanh nghiệp đang vận động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

7. Thu nhập của tín đồ lao đụng trong công ty đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

8. Số cơ sở kinh tế tài chính cá thể phi nông, lâm nghiệp cùng thủy sản phân theo huyện, thị xã, thành phố

1. Số công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời khắc 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

2015 2016 2017 2018

Doanh nghiệp

TỔNG SỐ

2.643 2.847 3.286 3.390

Doanh nghiệp công ty nước

20 20 19 19

- Trung ương

10 8 6 6

- Địa phương

10 12 13 13

Doanh nghiệp xung quanh Nhà nước

2.622 2.825 3.261 3.365

- tứ nhân

339 335 311 261

- doanh nghiệp hợp danh

1 2 2 4
2.081 2.275 2.719 2.869

- doanh nghiệp cổ phần tất cả vốn nhà nước

3 4 2 2

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn bên nước

198 209 227 229

Doanh nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài

1 2 6 6

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1 1 6 6

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- 1 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp nhà nước

0,76 0,70 0,58 0,56

- Trung ương

0,38 0,28 0,18 0,18

- Địa phương

0,38 0,42 0,40 0,38

Doanh nghiệp quanh đó Nhà nước

99,20 99,22 99,24 99,26

- tư nhân

12,82 11,76 9,46 7,70

- doanh nghiệp hợp danh

0,04 0,07 0,06 0,12
78,74 79,91 82,75 84,63

- doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước

0,11 0,14 0,06 0,06

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn đơn vị nước

7,49 7,34 6,91 6,75

Doanh nghiệp có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

0,04 0,08 0,18 0,18

- dn 100% vốn nước ngoài

0,04 0,04 0,18 0,18

- DN liên doanh với nước ngoài

- 0,04 - -

Đầu trang

2. Số công ty đang hoạt động sản xuất sale tại thời gian 31/12 hàng năm phân theo huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị tính: Doanh nghiệp

2015 2016 2017 2018

Tổng số

2.643 2.847 3.286 3.390

Thành phố Đồng Hới

1.551 1.658 1.792 1.813

Thị xã cha Đồn

270 306 324 333

Huyện Minh Hóa

56 41 73 96

Huyện Tuyên Hóa

77 96 135 143

Huyện Quảng Trạch

135 137 176 191

Huyện tía Trạch

293 305 376 376

Huyện Quảng Ninh

88 103 166 189

Huyện Lệ Thủy

173 201 244 249

Đầu trang

3. Vốn sản xuất sale bình quân năm của các doanh nghiệp đang chuyển động phân theo loại hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

50.557,7 62.412,3 74.895,1

Doanh nghiệp công ty nước

4.011,9 3.880,4 4.050,9

- Trung ương

1.999,3 1.531,1 1.773,4

- Địa phương

2.012,6 2.349,3 2.277,5

Doanh nghiệp không tính Nhà nước

45,912,7 51.620,4 64.111,4

- tư nhân

1.119,4 1.194,8 1.068,3

- công ty hợp danh

0,6 1,2 3,1
30,046,5 34,848,2 44.138,6

- doanh nghiệp cổ phần bao gồm vốn bên nước

1.237,9 52,6 55,4

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn bên nước

13.508,3 15,523,6 18.846,0

Doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ngoài

633,1 6.911,5 6.732,8

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

632,8 6.911,5 6.732,8

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

0,3 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp nhà nước

7,93 6,22 5,41

- Trung ương

3,95 2,45 2,37

- Địa phương

3,98 3,77 3,04

Doanh nghiệp ngoại trừ Nhà nước

90,82 82,71 85,60

- tứ nhân

2,22 1,92 1,43

- doanh nghiệp hợp danh

0,00 0,00 0,00
59,43 55,84 58,94

- doanh nghiệp cổ phần tất cả vốn công ty nước

2,45 0,08 0,07

- doanh nghiệp cổ phần không có vốn công ty nước

26,72 24,87 25,16

Doanh nghiệp tất cả vốn chi tiêu nước ngoài

1,25 11,07 8,99

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1,25 11,07 8,99

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

0,00 - -

Đầu trang

4. Số lao động trong những doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Người

TỔNG SỐ

42.286 43.443 43.921

Doanh nghiệp nhà nước

4.464 4.190 3.734

- Trung ương

1.270 1.480 1.292

- Địa phương

3.194 2.719 2.442

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

37.779 38.146 39.143

- tư nhân

2.139 1.695 1.356

- công ty hợp danh

13 13 24
27.533 28.919 30.539

- doanh nghiệp cổ phần tất cả vốn công ty nước

873 156 147

- công ty cổ phần không tồn tại vốn nhà nước

7.221 7.363 7.077

Doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

43 1.098 1.044

- dn 100% vốn nước ngoài

40 1.098 1.044

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

3 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp nhà nước

10,55 9,66 8,50

- Trung ương

6,86 3,40 2,94

- Địa phương

3,69 6,26 5,56

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

89,35 87,81 89,12

- tứ nhân

5,06 3,90 3,09

- doanh nghiệp hợp danh

0,03 0,03 0,05
65,11 66,57 69,53

- công ty cổ phần tất cả vốn nhà nước

2,07 0,36 3,34

- công ty cổ phần không có vốn công ty nước

17,08 16,95 16,11

Doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ngoài

0,10 2,53 2,38

- dn 100% vốn nước ngoài

0,09 2,53 2,38

- DN liên doanh với nước ngoài

0,01 - -

Đầu trang

5. Số lao động trong các doanh nghiệp phân theo ngành tởm tế

Đơn vị tính:Người

2016 2017 2018

Tổng số

42.286 43.443 43.921

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

1.949 1.660 1.517

B. Khai khoáng

1.020 1.073 1.055

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo

9.290 9.889 9.915

D. Tiếp tế và cung cấp điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và ổn định không khí

28

30

33

E. Cung cấp nước; hoạt động thống trị và giải pháp xử lý rác thải, nước thải

535 645 645

F.

Xem thêm: Công Nghệ Hồng Ngoại Trong Máy Nước Nóng Hồng Ngoại Giảm Giá Đến 40%

Xây dựng

11.604 11.123 11.219

G. Sắm sửa và phân phối lẻ; sữa trị ô tô, mô tô, xe máy cùng xe gồm động cơ khác

9.732 10.244 10.755

H. Vận tải kho bãi

2.474 2.419 2.225

I. Dịch vụ thương mại lưu trú và nạp năng lượng uống

2.128 2.307 2.309

J. Thông tin và truyền thông

44 35 15

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

203 206 149

L. Chuyển động kinh doanh bất động đậy sản

33 37 62

M. Chuyển động chuyên môn, khoa học và công nghệ

1.883 2.170 2.372

N. Hoạt động hành thiết yếu và dịch vụ hỗ trợ

728 838 862

O. Hoạt động vui chơi của ĐCS; QLNN, ANQP; TC CT-XH, đảm bảo an toàn xã hội bắt buộc

- - -

P. Giáo dục và Đào tạo

107 201 211

Q. Y tế và chuyển động trợ giúp xã hội

168 150 161

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

299 310 302

S. Vận động dịch vụ khác

61 106 114

T. HĐ có tác dụng thuê hộ gia đình

- - -

U. Hoạt động vui chơi của các tổ chức và cơ sở quốc tế

- - -

Đầu trang

6. Lệch giá thuần sản xuất sale của các doanh nghiệp đang chuyển động tại thời gian 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

37.715,6 43.719,4 59,874,1

Doanh nghiệp nhà nước

1.863,4 1.954,6 2.299,9

- Trung ương

1.252,7 1.504,2 1.817,9

- Địa phương

610,7 450,4 482,0

Doanh nghiệp ngoại trừ Nhà nước

35.823,6 37.658,3 51.828,6

- bốn nhân

1.427,5 1.119,9 1.067,4

- công ty hợp danh

1,1 1,2 3,4
26.812,5 29.271,3 40.076,6

- công ty cổ phần tất cả vốn đơn vị nước

548,0 40,1 38,0

- công ty cổ phần không có vốn nhà nước

7.034,5 7.225,8 10.643,2

Doanh nghiệp gồm vốn chi tiêu nước ngoài

28,6 4.106,5 5.745,6

- dn 100% vốn nước ngoài

28,6 4.106,5 5.745,6

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp công ty nước

4,94 4,47 3,84

- Trung ương

3,90 3,44 3,04

- Địa phương

1,04 1,03 0,80

Doanh nghiệp kế bên Nhà nước

94,98 86,14 86,56

- tư nhân

3,79 2,56 1,78

- công ty hợp danh

0,00 0,00 0,01
71,09 66,96 66,93

- công ty cổ phần bao gồm vốn bên nước

1,45 0,09 0,06

- công ty cổ phần không tồn tại vốn nhà nước

18,65 16,53 17,78

Doanh nghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài

0,08 9,39 9,60

- dn 100% vốn nước ngoài

0,08 9,39 9,60

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- - -

Đầu trang

7. Thu nhập của bạn lao động trong công ty lớn đang vận động tại thời điểm 31/12 phân theo mô hình doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

2016 2017 2018

TỔNG SỐ

2.400,7 2.723,0 2.881,0

Doanh nghiệp công ty nước

280,6 290,5 303,7

- Trung ương

150,4 102,3 109,3

- Địa phương

130,2 188,2 194,4

Doanh nghiệp ko kể Nhà nước

2.115,5 2.283,9 2.425,5

- bốn nhân

83,9 71,4 65,9

- doanh nghiệp hợp danh

0,6 0,5 0,5
1.533,9 1.708,2 1,9

- công ty cổ phần gồm vốn bên nước

39,6 5,6 1.885,1

- công ty cổ phần không tồn tại vốn nhà nước

457,5 498,2 4,3

Doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoài

4,6 148,6 151,8

- dn 100% vốn nước ngoài

4,6 148,6 151,8

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- - -

Đầu trang

8. Số cơ sở kinh tế tài chính cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo huyện, thị xã, thành phố