Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.79 KB, 27 trang )

Đang xem: Sở kế hoạch đầu tư thái bình

LỜI MỞ ĐẦUThực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới cải cách nền kinh tế trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 là cái mốc đánh dấu sự thay đổi lớn của nền kinh tế Việt Nam từ một nền kinh tế lạc hậu kém phát triển chuyển sang nền kinh tế thị trường năng động. Con đường đổi mới đó đã giúp Việt Nam giảm nhanh được tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế caoTrong xu hướng hội nhập toàn cầu ( Việt Nam là thành viên của các tổ chức kinh tế phát triển: ASEAN, APEC, Khối mậu dịch tự do AFTA, đặc biệt là tổ chức thương mại kinh tế thế giới WTO ), vì thế nền kinh tế Việt Nam đã và đang đạt những bước tiến dài khẳng định vị thế sánh vai cùng các nước trên thế giới. Sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung do sự đóng góp của nhiều thành phần và yếu tố, trong đó co sự đóng góp không nhỏ của các ngành công nghiệp trong đó không thể không nhắc tới sự đóng góp của ngành công nghiệp nhẹ đặc biệt là ngành dệt may.Để thực hiện chủ trương đó, Tỉnh Thái Bình nói chung và Sở kế hoạch-đầu tư tỉnh Thái Bình nói riêng trong những năm gần đây đã có nhiều kế hoạch, biện pháp để thu hút các nhà đầu tư (trong nước và ngoài nước) để phát triển công nghiệp mà trọng tâm là phát triển các khu công nghiệp tập trung trong đó chủ yếu là công nghiệp nhẹ.Là một sinh viên năm cuối đang trong quá trình tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm thực tế em nhận thấy đây là một môi trường để em có thể trau dồi những lý thuyết đã được học trên giảng đường và có cơ hội áp dụng vào 1thực tế. Qua đó em sẽ có được những kinh nghiệm thực tế quý báu, cần thiết và rất hữu ích sau khi ra trường. Thực tập tại Sở kế hoạch – đầu tư Tỉnh Thái Bình trong thời gian này là một cơ hội cho em để hiểu biết thêm về thực tế, thị trường và doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ mới.
2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, có chức năng là tham mưu tổng hợp cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, thực hiện công tác đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn và nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và đầu tư.- Nhiệm vụ và quyền hạn của sở Kế hoạch và Đầu tư :1.Tổ chức nghiên cứu tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn lựa chọn các chương trình dự án ưu tiên về tài chính, ngân sách, vốn đầu tư xây dựng, các nguồn vốn viện trợ và hợp tác đầu tư với nước ngoài.2. Tham gia với sở tài chính vật giá xây dựng dự toán ngân sách tỉnh, trình bày với Uỷ ban Nhân dân.Theo dõi nắm tình hình hoạt động vào các đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh để gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đia phương. Theo dõi các 5chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiên của tỉnh.3.Hướng dẫn cơ quan các tấp trong tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch các chương trình dự án có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật của nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối trực tiếp nhận hồ sơ dự án của chủ đầu tư trong và ngoài nước muốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, những kiến nghị – khiếu nại của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.4 Theo dõi ,kiểm tra các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc thực hiệnquy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu quốc gia ,chương trình mục tiêu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh các chủ trương biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mức kế hoạch của địa phương. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh điều hành thực hiện kế hoạch đối với 1 số lĩnh vực theo phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.5. Thẩm định các dự án đầu tư trong và ngoài nước : Làm đầu mối phối
hợp với Sở Tài chính vật giá và các ngành liên quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước việc sử dụng các nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ khác. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác đấu thầu theo chức năng nhiệm vụ được giao .6. Quản lý và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các doanh nghiệp trên địa bàn tính theo quy định của Luật doanh nghiệp, thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp, phối hợp với các sở, các ngành liên quan tham mưu giúp cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước.7.Tham gia nghiên cứu xây dựng và đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý kinh tế, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và vận dụng các 6cơ chế chính sách cho phù hợp với đặc điểm của từng địa phương và những nguyên tắc chung đã được quy định.8.Thực hiện báo cáo định kỳ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện kế hoạch của địa phương theo quy định hiện hành9.Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ kế hoạch và đầu tư trong tỉnh.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng a, Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ngành ( bao gồm phòng Nông nghiệp, Công nghiệp giao thông, Kinh tế đối ngoại và thương mai dịch vụ, Văn hoá và xã hội )Các phòng ngành có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo cơ quan tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội toàn diện thuộc các ngành, lĩnh vực của các Sở do phòng phụ trách. Đề xuất các chủ trương biện pháp, cơ chế chính sách về tổ chức quản lý, thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Sau đây là những nhiệm vụ cụ thể :1.Phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch dài hạn,
trung hạn, ngắn hạn về phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư XDCB của các ngành, đơn vị và lĩnh vực do phòng phụ trách, gửi phòng Tổng hợp- Quy hoạch để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh2.Phối hợp với phòng Tổng hợp- Quy hoạch dự thảo chiến lược, quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, vùng kinh tế về phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách.73.Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội, các chương trình dự án phát triển kinh tế- xã hội thuộc các lĩnh vực do phòng phụ trách.4.Tham gia triển khai kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện của cơ sở, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất, gửi phòng Tổng hợp- Quy hoạch để tổng hợp báo các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban Nhân dân tỉnh.5.Phối hợp với phòng Thẩm định – XDCB tham mưu cho lãnh đạo Sở, thẩmđịnh các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực do phòng phụ trách. Thẩm định các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực do phòng phụ trách. Thẩm định các dự án chuyên môn ngành không thuộc vốn ngân sách tập trung.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cơ quan giao.b,Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban khác1.Phòng tổng hợp – Quy hoạch có các nhiệm vụ sau:- Tổng hợp, xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về định hướng phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách, biện pháp, những cân đối chủ yếu của các thời kì kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội.- Dự thảo chiến lược kinh tế xã hội và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trong phạm vi toàn tỉnh. Hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế ngành và các địa phương, quản lý và theo dõi tình hình thực hiện quy hoạch kinh tế xẫ hội. Tham gia cùng với các phòng ngành xây dựng kế hoạch dài hạn – trung hạn và ngắn hạn về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
8- Giúp lãnh đạo Sở tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn và hàng năm của ngành và địa phương.- Xử lý, tổng hợp và dự thảo các báo cáo về kế hoạch kinh tế xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Giúp ban Giám đốc chuẩn bị chương trình công tác, nội dung giao ban định kỳ trong năm.- Chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tài chính ngân sách, khoa học- công nghệ, an ninh quốc phòng, làm đầu mối và tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao2.Phòng Thẩm định và XDCB có các nhiệm vụ :- Là đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trong nước ( vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do ngân sách Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước). Chủ trì phối hợp với các phòng ngành có liên quan, tham mưu cho lãnh đạo SỞ tổ chức thẩm định các dự án đầu tư theo phân cấp của Nhà nước, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.- Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đầu tư XDCB, xây dựng và tổng hợp kế hoạch đầu tư XDCB của các cấp, các ngành trong tỉnh, tổng hợp qua các phòng ngành báo cáo lãnh đạo cơ quan, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựn cơ bản- Theo dõi , tổng hợp các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, tổng hợp báo cáo theo quy định gửi phòng Tổng hợp để tổng hợp báo cáo chung.9- Tiếp nhận, thẩm định, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu. Báo các tình hình đấu thầu của địa phương với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
– Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo sở phân công.3. Phòng Đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ công tác sau:- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thầm quyền kiểm tra Doanh nghiệp theo những nội dung trong bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh được quy định tại điểm 4, điều 116 Luật doanh nghiệp. Tham gia cùng các phòng ngành trong việc xây dựng sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đổi đăng ký HTX và tổ chức hoạt động của liên hiệp HTX theo cácc nghị định của chính phủ, tham gia việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.- Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình bày Uỷ ban Nhân dân tỉnh để cấp giấy ưu đãi và khiến nại của các doanh nghiệp về việc đăng kí kinh doanh, đề xuất báo cáo lãnh đạo cơ quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.- Đô đốc doanh nghiệp thực hiện thep chế độ báo cáo theo quy đụnh của Luật doanh nghiệp. Tổng hợp và gửi báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký kinh doanh với Bộ và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.4. Phòng Kinh tế đối ngoại – thương mạiNgoài các nhiệm vụ chung của sở Kế hoạch và đầu tư, phòng còn có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các dự án thuộc nguồn vốn ODA, FDI, NGO.Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về quản lý, 10

*

Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh.DOC 50 936 8

Xem thêm:

*

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN VỐN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐIỆN BIÊN.DOC 211 982 5

*

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.doc 88 1 6

*

Báo cáo thực tập tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình 27 1 5

*

Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp .doc 104 666 1

*

Xây dựng phần mềm quản lý vốn dự án đầu tư cho sở kế hoạch và đầu tư tỉnh điện biên 100 683 0

*

quá trình phân tích, thiết kế một hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh qua mạng cho “Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 78 793 2

Xem thêm:

*

Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn Thực trạng và giải pháp 104 629 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *