(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, nỗ lực hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo từ tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật tự gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững bền

Xa bể khổ mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

Bạn đang xem: Kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

(Xá rồi phát âm tiếp bài xích kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, mang đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng bé một dạ chí thành, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả tía ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư từ bỏ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo chủ Di-đà, cùng là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, ý muốn từ bi tiếp độ mùi hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ thân phụ hiện ráng phước tăng thọ trường. Khắp bọn chúng sanh rõ con đường đạo đức, thoát muội mê chứng bậc quang minh. Ngưỡng ao ước đức cả oai phong linh, từ bi đát xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy gặm hương vào lư và đọc bài bác kệ tán thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành bình thường bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp tía kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sanh tánh hay rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang quẻ sáng ngời,

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí trung khu đảnh lễ: Nam mô Tận hư không trở thành pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh đánh Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí trung ương đảnh lễ: Nam mô Tây phương rất lạc nhân loại đại từ bỏ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán nắm Âm Bồ-tát, Đại nạm Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ-tát, tịnh tâm Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng tuyệt ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén rán đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước tức tốc ban cho.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trung khu đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, ý trung nhân đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà dà, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa vạc sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô đánh rô, nhân tình đề dạ ý trung nhân đề dạ, người thương đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị dung nhan ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà đạ, ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi win kiết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI ghê KỆ

Phật pháp rộng sâu khôn cùng nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp cực nhọc tìm cầu.

Con ni nghe thấy siêng trì tụng.

Nguyện đọc Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ chũm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới đặng lục thông,

Muốn cho bố mẹ khỏi vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục thâm ân dốc trả,

Nghĩa sinh thành đạo cả ý muốn đền,

Làm con hiếu hạnh vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong chủng loại sanh làm ngạ quỷ,

Không uống ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết bà mẹ đói khát ai hoài tình thâm.

Lo phẩm thứ đem dưng từ mẫu,

Đặng đỡ lòng khổ cực bấy lâu,

Thấy cơm, bà bầu rất lo âu,

Tay tả bịt đậy hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn tiền căn không dứt,

Sợ chúng ma giật giựt của bà,

Cơm đưa không đến miệng đà,

Hoá thành than lửa nuốt cơ mà đặng đâu.

Thấy như vậy cực khổ thê thảm,

Mục Kiền Liên âu yếm xót thương,

Mau mau về đến giảng đường,

Bạch thuộc Sư phụ khoảng phương giải nàn.

Phật mới bảo ví dụ căn cội.

Rằng mẹ ông cội tội khôn cùng sâu,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một mình bắt buộc ai mong đặng đâu.

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,

Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà ma nước ngoài đạo, bốn bởi Thiên vương

Cộng bố cõi sáu phương tụ tập,

Cũng không phương cứu vớt tế mẹ ngươi,

Muốn đến cứu đặng mạng người,

Phải dựa vào thần lực của mười phương Tăng.

Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục Thị cho gần,

Truyền đến Diệu pháp ân quan trọng thi.

Rằm mon Bảy là ngày tự tứ,

Mười phương tăng lên dự lễ này,

Phải toan chọn sửa chớ chầy,

Thức nạp năng lượng trăm món, trái cây năm màu.

Lại cần sắm giường nằm nệm lót,

Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn uống tinh sạch mát báu mầu,

Đựng trong bình chén bát vọng ước kính dâng.

Chư Đại đức mười phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,

Lại thêm bố mẹ hiện tiền,

Đặng dựa vào phước đức tiêu khiên ách nàn.

Vì ngày xưa Thánh tăng lên đủ,

Dầu nơi đâu cũng tập trung về,

Như người thiền định sơn khê,

Tránh điều phiền não chuyên về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo quả,

Công tu hành nguyện thoả vô sanh,

Hoặc fan thọ hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.

Hoặc bạn đặng Lục thông tấn phát,

Và các hàng Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mười phương,

Hiện hình có tác dụng sãi nghỉ ngơi gần chúng sanh.

Đều trì giới hết sức thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh định chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh đĩa cơm lục hoà.

Người nào có sắm ra đồ vật thực,

Đặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ mẫu của người,

Bà nhỏ quyến thuộc thảy đa số nhờ ơn.

Tam vật khổ có lẽ rằng ra khỏi,

Cảnh thảnh thơi hưởng thọ tự nhiên,

Như còn cha mẹ hiện tiền,

Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường;

Như phụ huynh bảy đời thừa vãng,

Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú hình dung,

Hào quang phát sáng khắp thuộc châu thân,

Phật dạy dỗ mười phương Tăng chúng,

Phải tuân theo thể thức sau này:

Trước khi thọ thực lũ chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất rứa mẹ phụ thân thí chủ,

Định tinh thần quán đủ đừng quên,

Cho kết thúc định ý hành thiền,

Mới cần sử dụng phẩm vật lũ tiền hiến dâng.

Khi lâu dụng, đề nghị an đồ gia dụng thực,

Trước Phật đài hoặc trường đoản cú tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự nhân thể thọ dùng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa nói dứt,

Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng,

Mục Liên cũng không còn khóc than rầu buồn.

Mục Liên chủng loại cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch cùng với Phật rằng:

Mẹ nhỏ nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng dựa vào oai thần Tam Bảo,

Bằng chẳng thì nạn khổ khó khăn ra.

Như sau môn sinh xuất gia,

Vu Lan bồn pháp cần sử dụng mà độ sanh.

Độ cha mẹ còn đương trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời hỏi khôn cùng thông,

Ta vừa ước ao nói nhỏ liền hỏi theo.

Thiện phái nam tử, Tỳ-kheo nam nữ,

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng, Bá quan,

Cùng mặt hàng lê vật dụng vạn dân cõi trần.

Như chí mong mỏi đền ơn thân phụ mẹ,

Hiện tại thuộc thất rứa tình thâm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính hồi trước Phật Đà hoan hỷ,

Phải mua sanh bá vị cơm canh,

Đựng vào bình chén tinh anh,

Chờ giờ đồng hồ Tự tứ chúng Tăng bái dường.

Đặng cầu nguyện tuy vậy đường ngôi trường thọ,

Chẳng bé đau cũng chẳng khổ chi,

Cùng ước thất cố gắng đồng thì,

Lìa vị trí ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên vui đẹp,

Lại xa lìa nạn âu sầu thân,

Môn sanh Phật tử ân cần,

Hạnh tu hiếu thuận phải rất cần được chuyên.

Thường nguyện cầu thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh,

Ngày Rằm mon Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm bắt buộc đền.

Lễ cứu giúp tế chí thành sắp đặt,

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo ân thù ân,

Sanh thành dưỡng dục tuy vậy thân buổi đầu,

Đệ tử Phật sốt ruột gìn giữ,

Mới đề nghị là yêu thích tử Thiền môn.

Vừa nghe xong Pháp Lan Bồn,

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sanh thành,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sanh muôn loài.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời tạc như vầy::

Một thuở nọ nuốm Tôn an trụ,

Xá Vệ thành Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội khôn cùng đông,

Tính ra mang đến số hai muôn tám ngàn,

Lại cũng đều có các mặt hàng Bồ-tát,

Hội tại đây đủ mặt thường thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại bọn chúng Nam phương tiến hành.

Đáo cung cấp lộ đành rành mắt thấy,

Núi xương khô bỏ đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi,

Lạy liền cha lạy, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm ái ngại,

Chẳng đọc sao Phật lạy đống xương,

Vội đá quý xin Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là trường đoản cú Phụ cha phương tứ loài.

Ai người nào cũng kính Thầy nhịn nhường ấy,

Cớ sao Thầy lại lạy xương khô?”

Phật rằng: trong số môn đồ,

Ngươi là đệ tử tiên phong dày công.

Bởi chưa biết đục trong không rõ,

Nên do ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương tới tấp bấy lâu,

Cho nên trong số ấy biết bao cốt hài.

Chắc cũng đều có ông bà cha mẹ,

Hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh,

Luân hồi sinh tử, tử sanh,

Lục thân đời trước, thi thể còn đây.

Ta lễ bái kỉnh fan tiền bối,

Và ngậm ngùi bởi vì nhớ kiếp xưa.

Đống xương hỗn tạp chẳng vừa,

Không phân trai gái quăng quật bừa cực nhọc coi.

Ngươi siêng năng xét soi đến kỹ,

Phân làm 2 bên nữ, bên nam,

Để cho biệt lập cốt phàm,

Không còn lộn lạo người vợ nam hóa học chồng.

Đức A-nan trong tâm tha thiết,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn xin Phật tỏ bày,

Vì khó lựa chọn gái trai cơ hội này.

Còn sanh tiền dễ dàng bề sắp đặt,

Cách đứng đi ăn diện phân minh,

Chớ khi rã xác tiêu hình,

Xương ai như nấy, nặng nề nhìn nặng nề phân.

Phật new bảo: A-nan đề xuất biết,

Xương chị em nam khác nhau rõ ràng,

Đàn ông xương trắng nặng oằn,

Đàn bà xương nhẹ black thâm dễ nhìn.

Ngươi bao gồm biết cớ sao đen nhẹ?

Bởi đàn bà sanh đẻ nhưng mà ra,

Sanh con bố đấu máu ra,

Tám hộc tứ đấu sữa hoà nuôi con.

Vì cớ ấy hao mòn thân thể,

Xương đàn bà, đen nhẹ hơn trai.

A-nan nghe vậy bi ai,

Xót thương cha mẹ công dày chăm sóc sanh.

Bèn mong Phật thi ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp nào báo hiếu song thân?

Thế Tôn mới bảo lời rằng:

Vì ngươi Ta sẽ đãi đằng khá nghe!

Thân đàn bà các bề cực nhọc,

Sanh đặng nhỏ thập ngoạt cưu mang,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều gìn giữ sợ tung bất thường.

Tháng thiết bị nhì hình như sữa đặc.

Tháng thứ tía như cục huyết ngưng.

Bốn tháng đang tượng ra hình.

Năm mon ngũ thể(<1>) hiện sinh rõ ràng.

Tháng trang bị sáu lục căn(<2>) các đủ.

Bảy mon thì đủ bộ cốt xương.

Lại thêm đầy đủ lỗ chân lông,

Cộng thông thường đến số tám muôn tư ngàn.

Tháng sản phẩm tám hoàn toàn tạng phủ.

Chín mon thì tương đối đầy đủ vóc hình.

Mười mon là cho kỳ sinh.

Nếu nhỏ hiếu thuận xuôi bản thân ra luôn,

Bằng ngỗ ngược làm buồn thân mẫu.

Nó vẫy vùng sút quấu lung tung,

Làm cho phụ huynh hãi hùng,

Sự đau, sự khổ không cùng tỏ phân.

Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn thân phụ nghĩa chị em mười phần yêu cầu tin.

Điều đầu tiên giữ gìn bầu giáo,

Mười mon trường chu đáo đông đảo bề.

Thứ hai sanh đẻ ghê ghê,

Chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần.

Điều trang bị ba, thâm ân nuôi dưỡng,

Cực mang lại đâu, bền chắc chẳng lay.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đầy mang lại con.

Điều sản phẩm công nghệ năm lại còn khi ngủ,

Ướt bà bầu nằm, khô khan phần con.

Thứ sáu sú nước nhai cơm,

Miễn con no ấm chẳng nhờm, chẳng ghê.

Điều thiết bị bảy ko chê ô uế,

Giặt đồ dơ của trẻ ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng,

Nếu con đi vắng phụ vương phiền người mẹ lo

Điều vật dụng chín miễn nhỏ sung sướng,

Dầu buộc phải mang nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao hữu dụng thì làm,

Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm.

Điều lắp thêm mười chẳng mê mệt trau chuốt,

Dành mang lại con những cuộc thanh nhàn,

Thương nhỏ như ngọc như vàng,

Ơn cha, nghĩa người mẹ sánh bởi Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan buộc phải biết!

Trong bọn chúng sanh mặc dù thiệt phẩm người,

Mười phần mê muội cả mười,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân.

Chẳng kính mến, quên ân, trái đức,

Không xót thương dưỡng dục tảo lao.

Ấy là bất hiếu mặc giao,

Thì những người ấy đời nào đề xuất thân.

Mẹ sanh con cưu mang mười tháng,

Cực khổ dường gánh nặng trĩu trên vai,

Uống ăn chẳng đặng bởi thai,

Cho bắt buộc thân thể hình hài yếu suy.

Khi sanh sản gian nan chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh ngày tiết dầm dề,

Ví như thọc ngày tiết trâu dê,

Nhứt sanh thập tử các bề gian nan.

Con còn nhỏ phải lo săn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con,

Phải tắm, đề nghị giặt, cọ trôn,

Biết rằng bẩn thỉu dáy mẹ không ngại gì.

Nằm phía ướt, bé nằm phía ráo,

Sợ cho con ướt áo, ướt chăn,

Hoặc lúc ghẻ chóc khắp thân,

Ắt con đề xuất chịu trăm phần thảm thương.

Trọn tía năm bú sữa nương sữa mẹ,

Thân ốm mòn làm sao nệ với con,

Đến khi vừa được lớn khôn,

Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng,

Cho đến lớp mở thông trí huệ,

Dựng vợ ck có vắt làm ăn,

Ước muốn con được cần thân,

Dầu cho bố mẹ cơ bựa quản chi.

Con đau nhỏ xíu tức thì lo chạy,

Dầu tốn hao biện pháp mấy cũng đành,

Khi con căn dịch đặng lành,

Thì phụ huynh mới an thần định tâm.

Công chăm sóc dục sanh bởi non biển,

Cớ sao con chẳng hàm ân này!

Hoặc khi lầm lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn bố mẹ phùng sở hữu trợn mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà bé chẳng nhắc ra chi,

Không tuân Sư phụ nghi lễ chẳng tường.

Lời dạy bảo tuy nhiên đường không kể,

Tiếng răn dạy răn các bạn chẳng màng.

Trái ngang chống báng đầy đủ đàng,

Ra vào tới lui mắng càn bạn trên.

Vì tục tằn tánh quen làm bướng,

Chẳng đề cập lời trưởng thượng dạy răn,

Lớn lên theo thói hung hăng,

Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ các bạn lành theo cùng chúng dữ,

Nết tập quen có tác dụng sự trái ngang,

Nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt quân hoang,

Bỏ phụ vương bỏ bà mẹ trốn sang quê người

Trước còn tập theo thời theo thế,

Thân lập thân tìm kế sinh nhai,

Hoặc đi bán buôn kiếm lời,

Hoặc vào quân quân nhân với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, côn trùng nợ,

Hoặc trở ngăn vì vợ vì con,

Quên cha quên người mẹ tình thâm,

Quên xứ quên sở lâu năm không về.

Xem thêm: Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân Tp Hcm, Điểm Chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân 2021

Ấy là nói những người có chí,

Chớ đa số du hý nhưng thôi,

Sau lúc phá không còn của rồi,

Phải search phương kế kiếm đôi đồng xài.

Theo trộm cướp, hoặc là bài bạc,

Phạm tội hình, tù hãm ngục phải vương,

Hoặc khi mang căn bệnh giữa đường,

Không người nuôi dưỡng vứt thân quanh đó đồng.

Hay tin dữ, bà bé cô bác,

Cùng mẹ thân phụ xao xác bi thương rầu,

Thương con tỉ ti ưu sầu,

Có khi mang căn bệnh đui mù vấn vương.

Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ,

Phải đi đời làm quỷ duy trì hồn,

Hoặc nghe con chẳng lo lường,

Trà đình, tửu điếm, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết theo đồ gia dụng bất chánh,

Chẳng mấy khi thần tỉnh chiêu tập khang,

Làm cho phụ huynh than van,

Sanh nhỏ bất hiếu bắt buộc mang giờ đời.

Hoặc bố mẹ đến hồi già yếu,

Không ai nuôi thốn thiếu phần đông điều,

Ốm nhức đói rách nát kêu rêu,

Con không cung cấp dưỡng quăng quật liều chẳng thương.

Phận đàn bà còn nương cha mẹ,

Thì bao gồm lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch vào nhà,

Dễ không đúng dễ khiến cho hơn là nam giới nhi.

Song cho lúc tòng phu xuất giá,

Lo bên ck chẳng sá bên mình,

Trước còn lai vãng viếng thăm,

Lần lần nguội lạnh biệt tích biệt nhà.

Quên chăm sóc dục song thân ân trọng

Không ghi nhớ công có nặng đẻ đau,

Chẳng lo báo đáp cù lao,

Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay.

Nếu phụ huynh la rầy quở trách mắng,

Trở sinh lòng hờn giận chẳng kiêng,

Chớ chi ck đánh liên miên,

Thì cam lòng chịu đựng chẳng phiền chẳng than.

Tội bất hiếu lưỡng ban nam giới nữ,

Nói không cùng nghiệp dữ yêu cầu mang.

Nghe Phật chỉ rõ phần đông đàng,

Trong sản phẩm đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống đất, lấy cây lấy củi,

Đập vào mình, vào mũi vào hông,

Làm cho những lỗ chân lông,

Thảy rất nhiều rướm máu, ướt đầm cả thân.

Đến hôn mê tinh thần bất định,

Một giây lâu mới tỉnh than rằng:

Bọn ta trái thiệt tội nhơn,

Xưa nay chẳng rõ ko hơn tín đồ mù.

Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc,

Ruột gan dường như nát như tan,

Tội tình cạnh tranh nỗi than van,

Làm sao trả đặng muôn nghìn ơn sâu.

Trước Phật tiền ai ước trần tố,

Xin vậy Tôn mẫn vắt bi lân,

Làm sao báo ơn thù ân,

Tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu món,

Phân tỏ cùng Đại bọn chúng lắng nghe,

Ơn phụ thân nghĩa người mẹ nặng nề,

Không phương báo đáp cho vừa sức đâu.

Ví có tín đồ ơn sâu dốc trả,

Cõng mẹ phụ thân tất cả hai vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia chưa đền.

Ví có người gặp mặt cơn đói rét,

Nuôi song thân dâng hết thân này,

Xương xay thịt nát phân thây,

Trải trăm nghìn kiếp ơn đây chưa đồng.

Ví có tín đồ vì công sanh dưỡng,

Tự tay bản thân khoét thủng song ngươi,

Chịu thân mù buổi tối như vầy,

Đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu.

Ví có bạn cầm dao thiệt bén,

Mổ bụng ra, rút hết trung khu can,

Huyết ra khắp đất chẳng than,

Đến trăm nghìn kiếp thâm ân đâu bằng.

Ví có người dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm vào mình bất luận nơi nào,

Tuy là việc khó biết bao,

Trải trăm nghìn kiếp ko có gì đáp đền.

Ví có người vì ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật cố kỉnh đèn,

Cứ treo vì vậy trọn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền.

Ví có fan xương xay ra mỡ,

Hoặc cần sử dụng dao chặt té thân mình,

Xương rã thịt nát chẳng phiền,

Đến trăm nghìn kiếp ơn trên không đồng.

Ví có fan vì công dưỡng dục,

Nuốt sắt nóng thấu ruột thấu gan,

Làm mang lại thân thể tiêu tan,

Đến trăm nghìn kiếp rạm ân chưa đền.

Nghe Phật nói thảy số đông kinh hãi,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi nạm ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân song đường?

Phật mới bảo những hàng Phật tử,

Phải lắng nghe Ta chỉ sau này,

Các ngươi mong đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì bố mẹ trì chuyên phúng tụng,

Cùng hối hận những tội trạng xưa,

Cúng nhường nhịn Tam Bảo mau chóng trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa món chi.

Rằm tháng Bảy mang đến kỳ trường đoản cú tứ

Thập phương tăng lên dự lễ này,

Sắm sanh lễ trang bị đủ đầy,

Chờ giờ đồng hồ câu hội đặt bày cúng dâng.

Đặng ước nguyện tuy nhiên đường trường thọ,

Hoặc sanh về Tịnh Độ an nhàn,

Ấy là báo bổ thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân của mình.

Mình còn phải phải chuyên trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới giữ lại gìn,

Những lời Ta dạy đinh ninh,

Khá yêu cầu y test phụng hành chớ sai

Được như vậy new là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tù tối cần sa,

Trong năm đại tội nói ra,

Bất hiếu máy nhất, thiệt là trọng thay.

Sau khi bị tiêu diệt bị đày vào ngục

Ngũ Vô Gián, cũng call A-tỳ

Ngục này vào núi Thiết Vi,

Vách phên bởi sắt vây quanh tứ bề.

Trong lao tù này từng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân hết thảy thành than,

Có lò nấu ăn sắt cho tan,

Rót vào trong mồm tội nhân hành hình.

Một vá đủ cho người thọ khổ,

Lột thịt da đau thấu trung tâm can,

Lại gồm chó sắt, rắn gang,

Phun ra sương lửa đốt đoàn tội nhân,

Ở vào ngục gồm giường bằng sắt,

Bắt tội nhân ở khắp kia xong,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng tảo kẻ tội domain authority phồng giết mổ thau.

Móc bằng sắt, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung đổ cởi như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân thể nát nhừ như tương.

Những hình phạt vô phương nói hết,

Mỗi ngục đều có cách trị riêng,

Như là xe sắt phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ đưa ra đặng bị tiêu diệt liền rất đỡ,

Vì nghiệp duyên không nỡ hành thân,

Ngày đêm thư hùng muôn lần,

Đến trăm nghìn kiếp không chấm dứt một giây.

Sự hành phát tại A-tỳ ngục,

Rất nặng nại ngỗ nghịch tuy nhiên thân,

Chúng ngươi đều phải ân cần,

Thừa hành các việc giãi bày khoản trên.

Nhứt là phải Kinh này in chép,

Truyền bá ra mang đến khắp Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví bằng đặng thấy một chính vì như vậy Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên

Do theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật ủng hộ y như sở nguyền.

Cha người mẹ đặng xa miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời Phật giảng vừa xong,

Khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng.

Lại phạt nguyện thà thân này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nài,

Dầu mang đến lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm nghìn kiếp lời Thầy ko quên.

Ví như bị bá thiên đao kiếm.

Khắp thân này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân này,

Trải trăm nghìn kiếp lời Thầy chẳng sai.

Dẫu thân này bị cưa, bị chặt,

Phân chia ra muôn đoạn tung rời,

Đến trăm ngàn kiếp như vầy,

Chúng nhỏ cũng chẳng trái lời Thầy khuyên.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu nuốm Tôn đặt để hiệu Kinh,

Ngày sau truyền bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên tu hành.

Phật new bảo: A-nan đề nghị biết!

Quyển ghê này quả thiệt cao xa,

Đặt tên “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi buộc phải giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau y giáo phụng hành,

Sau khi Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử cực kỳ mừng, siêu vui,

Thảy một lòng vâng theo lời Phật,

Và kính thành tin dĩ nhiên vẹn truyền,

Đồng nhau tựu tại Phật tiền,

Nhất trọng điểm đảnh lễ rồi ngay tức khắc lui ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu cửa hàng Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt hầu hết đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi trọng tâm chớ nghi nan,

Sắc tê nào khác loại không đâu mà!

Cái ko nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thay thôi

Này Xá-lợi nghĩ về coi gồm phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng ngừng đó mà,

Sạch dơ, thêm sút cũng là chân không

Ấy vậy đề nghị xét thông phần lớn lẽ,

Như lỗi không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trằn kia cũng nói là không.

Đã không nhãn giới xuyên suốt thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương đưa ra mà có?

Bổn tánh ko soi nó bắt buộc tiêu!

Đã ko lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không phòng ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không vai trung phong chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng đề xuất đạo mầu!

Tam cố gắng Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy hầu như nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp bắt buộc đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đầy đủ thần lực thật là buổi tối linh!

Những hại não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này sống động chẳng ngoa.

Vậy cần Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người tình đề ta bà ha. (3 lần)

VÃNG sinh THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa tha dà nhiều dạ. Đa khử dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc xoàn tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đầy đủ mười.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi lớn,

Mắt vào tợ nước tư nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện ý muốn độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán thay Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại ráng Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng vương vãi Bồ-tát. (3 lần)

Mam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện làm nhỏ thảo,

Lòng càng áo não,

Nhớ nghĩa thân sanh,

Con mang đến trưởng thành,

Mẹ dày gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn bỏ ngủ,

Ấm no đầy đủ,

Cậy bao gồm công cha,

Chẳng quản lí yếu già,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem mặt đường học đạo.

Đệ tử ơn sâu không báo,

Hổ phận nhát hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng Bảo trang nghiêm,

Hoặc vượt Tự tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp bố mẹ chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn tại thế,

Thân chổ chính giữa yên ổn,

Phát nguyện tu trì.

Đã qua đời,

Ác đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngưỡng trông các Đức Như Lai

Khắp cõi hư không,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ lạy Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đệ tên là Mục Liên,

Lòng con mộ đạo tu hiền,

Xuất gia theo Phật mong nguyền hôm mai.

Nghe tởm Phật thuyết bảy ngày,

Minh trung ương kiến tánh Như Lai trọn lành,

Lục thông vừa đủ nên danh,

Muốn tìm bố mẹ lòng thành thế công,

Đền ơn mang đến bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng vậy gian.

Thấy vong người mẹ khổ muôn ngàn,

Ốm gầy, đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu bà mẹ khóc la,

Đau lòng thương người mẹ đoạ sa Diêm đình.

Thanh Đề bắt gặp con mình,

Mục Liên cứu bà mẹ hết tình nắm công

Con ơi! người mẹ đói trong lòng,

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,

Vội vàng quay trở lại thế gian,

Bới cơm một bát đem sang bà mẹ mừng,

Và cơm vô mồm nửa chừng,

Chén cơm hoá lửa phừng phừng thành than.

Mục Liên xem thấy khiếp hoàng,

Trong lòng đau đớn, khóc than bi quan tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật ước xin người mẹ già.

Thích-ca Đức Phật phân qua,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ sa nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành,

Cần mong Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang lại phụ mẫu mã hiện tiền,

Lục thân, quyến thuộc an toàn điều hoà.

Bảy đời phụ mẫu mã đã qua,

Về trời hưởng trọn phước sáng loà hào quang

Vui chơi thanh nhàn an nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập bầy trai Tăng.

Sắm sanh trăm mặt hàng ăn,

Trái cây ngũ quả, hương đăng rõ ràng,

Chiếu, giường, bồn nước, mùng màn.

Dầu, đường, trà lá, chén vàng đựng cơm,

Những dụng cụ quý bông thơm,

Thành vai trung phong dọn tiệc Lan bể phân minh.

Cúng nhường Tam Bảo ước Kinh,

Chư Tăng tịch giới giữ lại gìn nghiêm trang

Cầu đến thí nhà trai đàn,

Tâm hành thiền định, vái van chúc nguyền.

Thanh Đề khổ ách hết liền,

Ngày Rằm mon Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời,

Xót yêu thương phụ mẫu hiện thành nuôi con.

Nhai cơm mang lại bú hao mòn,

Ơn sâu nghĩa nặng thương bé hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời bố cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ mẫu nên danh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng khiếp công đức vô biên

Xin mang hồi hướng những miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu tía chướng não phiền

Nguyện khai trí óc vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị tha.

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát các bạn lành với ta.

Nguyện mang công đức chế tạo ra ra

Hướng về khắp cả xa gần hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, mang đến bờ an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương hay trụ Tam Bảo.

Nam mô Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Tây phương rất Lạc nhân loại Đại từ bỏ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại triệu chứng minh.

Giờ này đệ tử, với đại chúng, kính cẩn trước Phật, thực tình đọc tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo phật sáng thêm, xe pháo Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, non sông hưng thịnh, quả đât hoà bình, quần chúng. # an lạc.

Thứ nguyện: ước an lành đệ tử ..... Thuộc chư thiện nam giới tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua căn bệnh khỏi, thân tâm an lạc, hay được kiết tường, vạn sự như ý, phát trung ương Bồ-đề, quay về chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam Bảo càng sâu, trọng điểm từ đối bọn chúng sinh tăng trưởng.

Lại nguyện: ước siêu mùi hương linh ..... Thuộc chư mùi hương linh, cửu huyền thất tổ, những gia các tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ vào sức Phật, mang đến được đạo tràng, nghe tởm nghe Pháp, nhanh chóng thoát mặt đường mê, sinh về Tịnh độ.

Khắp nguyện: Kẻ mất khôn cùng thăng, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng lẹo tay trang nghiêm, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.