ĐẠI KHOA CÚNG PHẬT, THÁNH, BÁCH THẦN (Hán Việt)

(Chú ý: Đây là khoa Tổng hòa hợp cúng Phật thánh, Bách thần.

Bạn đang xem: Top 12+ khoa cúng phật ngắn mới nhất 2022

Phần chữ nghiêng là tùy cải theo việc. Nhấn vào dòng TẢI VỀ cái trên nhằm xem cùng lấy phiên bản dạng PDF để in ấn ra giấy)

SƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT DĨSƠ NHẬP ĐÀN TRÀNG BẠCH THIẾT ĐÀN NGHI (THIẾT DĨ), PHÁT TẤU NGHI:(nhập Đàn tràng, tay cố bó hương thơm quấn vải vóc đỏ tuyên)PC: Thiết dĩ: Đàn tràng dĩ biện, Minh minh đăng chúc dĩ giao gia. Pháp nhạc phu trần, Ái ái hương hoa nhi đấu thể.TẢ: Đàn tràng dĩ tập, Đại chúng ban hành. Tín công ty (Đồng dân…) chí thành, nhất trọng tâm cảm cách.HỮU: Tiên nãi Kim thông thường kích sứ, hậu khả Ngọc khánh minh thời. Điền điền tầm thường cổ hưởng trọn liên Thiên. Dát dát Nạo bạt văn chấn Địa.TẢ: Thượng thông Càn tượng, Hạ đạt Khôn duy. Liểu liểu đổng triệt đánh hà, lượng lượng kình dao núm giới.HỮU: lớn dã chư Phương cấm kỵ, lự kỳ test xứ Long thần. Ninh vô phố úy chi Tâm, tất hữu an úy chi Lực.TẢ: các sinh Hoan hỷ, cộng chứng Viên thông. Nghiêm túc Y quan, tuân thừa Phật sắc.PC: Như lai giáo hữu an úy thổ địa Chân ngôn cẩn đương trì tụng.TẢ: Nhạc hội sơn xuyên chư Linh huống.Thử gian Thổ địa về tối Long thần.HỮU: Tài văn tuyên diễn Diệu Chân ngônCác trấn Phương ngung sinh Hoan hỷ.ĐC: Nam tế bào Hoan tin vui Địa bồ tát Ma ha tát. (3 biến)PC: Kích cổ Tam thông, cung nghinh Phật, Thánh, Ngũ vị Sứ giả, Hội đồng trắc giáng Đàn trung, liên thanh chấn động. (nhạc, trống, chiêng 3 hồi)oooĐẠI KHOA CÚNG PHẬT THÁNH THẦN

Pháp sự tựu vị, Trai chủ, các chư Đạo hữu, bọn chúng đẳngcác các hồ quỵ cung nghinh Phật, Thánh, Tôn thần ngũ bái – Bình tọa , Tín công ty kỳ nguyện.oooPháp sự phân ban, dị khẩu đồng âm tuyên diễn Đại thừa, khen thưởng khoa giáo. Trai chủ Đệ tử, thị chư bọn chúng đẳng, những các hồ quỵ, trung ương trì hương hoa, như Pháp thờ dàng, thờ dàng Thập phương, Tam vắt Pháp giới hay Trụ Tam bảo, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần.oooPháp sự Đàn khai chấn Đại thiên – quang trung vô lượng diệc vô biênNguy nguy từ bỏ thính Chân như Pháp – Hồi hướng nhân tình đề chén bát nhã Duyên.Chiên đàn Hải ngạn – Lô sức nóng Minh mùi hương – domain authority du Tử chủng loại lưỡng vô ươngHỏa nội đắc Thanh lương – Chí trọng điểm Kim tương – tốt nhất chú biến hóa Thập phương.000Lô hương xạ nhiệt độ – Pháp giới mông huânChư Phật Hải hội tất dao văn – Tùy sứ kết Tường vânThành ý Phương ân – Chư Phật hiện tại toàn thân. (nhạc)Nam mô hương thơm Vân cái người yêu tát Ma ha tát. (3 biến)000Phù dĩ: hương hoa đấu thể, Đăng chúc giao huy, Phạm tướng mạo Trang nghiêm, hoàn ưng tán lễ.CỬ TÁN (ĐỒNG THANH):ĐC: Chí trọng điểm tán lễ. Đàn tràng Chân Pháp giới; xẻ Phật sơ Đăng giác, Đàn nội y thiết yếu hỗ Trang nghiêm. Thánh phàm giao từ bỏ tại, phóng quang quẻ minh bất khởi tọa chu gần kề hải, Ngũ quả cập Ngũ nhân, thập Xứ tinh thập Hội. Đế võng trùng trùng vô quải ngại, Phổ nhân hậu tác truyền trì, Văn thù khai ám muội. Nhất gần kề na thành chủ yếu giác. Viên hành giải nguyện, bảo Bình an, tăng Phúc tuệ, đương lai nắm xả Diêm phù sinh Tịnh độ.000PC: Như lai Diệu nhan sắc Thân – trần gian vô dữ đẳngTrí tuệ bất bốn nghị – Thị gắng cung kính lễ.TẢ: Thập phương chư Phật thái hỏng không – Bách ức phân thân hiển hiện tại đồng.HỮU: chuyển đổi vạn ban Bích ngọc tướng – chỉnh tề Thiên xích tử Kim dung.TẢ: từ bỏ phong hạo hạo Tường vân nhiễu – Pháp vũ phi phi Thụy khí nùngHỮU: Dao vọng Tây kiền thân lễ thỉnh – Giáng lâm Đông độ giám vô cùng.000PC, TẢ, HỮU HỌA: ưng ý ca Mâu ni Phật. (Đại bọn chúng hòa) Đại Thánh Tam giới Sư Như Lai.000Nam mô Đại Giác tôn Thiên Phúc tướng – Thanh liên tọa hạThường trụ Phật đà da. (1 lễ)Nam mô Kim khẩu Diễn ảo diệu Pháp – kín Bảo tạngThường trụ Đạt ma da. (1 lễ)Nam tế bào Du Tam giới định kỳ Tứ châu – Thần thông Diệu dụngThường trụ Tăng già da. (1 lễ)Nam mô Sam Tam bảo hộ Chính pháp Phạm vương, Đế thích,Bát bộ Long Thiên chúng. (1l)Nhất thiết cung kính Tín lễ thường xuyên trụ Tam bảo. (1 lễ)000PC: Phù dĩ: Pháp diên quang đãng khải, thành ý Tinh kiền. Dục nghinh chư Phật dĩ lai lâm, tu đương tứ xứ nhi Thanh tịnh. Nghi bằng Chú lực (Pháp thủy) cửa hàng sái Đàn tràng, độc nhất cú Chân ngôn (nhất trích tài triêm) Thập phương câu khiết. Bổ Phật giáo Tạng trung hữu trệu tịnh Đà la ni, cẩn đương trì tụng. (nhạc)000(Niệm chú trẹo tịnh Tam nghiệp, Tịnh Pháp giới, Ngũ bộ, Đại bi sái tẩy Đàn tràng)000ĐC: Dương đưa ra Tịnh thủy biến hóa sái Tam thiên – Tính Không, chén đức lợi Nhân ThiênPháp giới Quảng tăng Duyên – diệt tội, Tiêu khiên, Hỏa diệm hóa Hồng liên.Nam tế bào Thanh lương Địa nhân tình tát Ma ha tát. (3 biến)000NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHÁP:Phù thử Thủy giả: chén bát Công đức thủy tự thiên Chân -Tiên tẩy chúng sinh Nghiệp cấu trần. Trở nên nhập Tỳ lư Hoa tạng Giới – Cá trung vô xứ bất khôn cùng luân. Thủy bất tẩy thủy, Diệu cực Pháp thân – nai lưng bất lây truyền trần, phản tác tự. Kỷ nguyên trừ Nội ngoại, đản địch Đàn tràng, Sái thô mộc nhi tác Dương xuân. Khiết uế ban nhi thành tịnh thổ – Sở vị đạo, Nội nước ngoài trung gian. Vô trọc uế, Thánh phàm u hiển tổng Thanh lương. Thử duy nhất biện hương thơm bất tòng. Thiên con gián phi thuộc Địa sinh, Lưỡng nghi vị phán đưa ra Tiên – căn nguyên sung tắc Tam giới, nhất khí tài phân chi hậu. đưa ra diệp đổi thay mãn Thập phương. Hết sức Nhật nguyệt bỏ ra Quang hoa – Hàm sơn xuyên chi Tú lệ. Tức Giới, tức Định, tức Tuệ; phi Mộc, phi Hỏa, phi Yên. Thu lai tại duy nhất vi trần, tán khứ phổ chu Sa giới. Ngã kim nhiệt phía kim lô, đoan thân cúng dàng Thập phương thường trụ Tam bảo, cạnh bên hải Vạn linh tất trượng Chân mùi hương đồng quy Chân tế. Tư hữu Đệ tử… Pháp danh… Đồng… đẳng, phụng Phật, hiến thờ thỉnh Phật an vị kỳ an tập phúc sự. Kim tắc cung bạch Phật tiền. Duy nguyện tủ thùy minh chứng. (Vái 3 vái đứng dậy, đưa hương gặm lên lư hương).000Thế tôn nhan sắc tướng như Kim thân – Diệc như Thiên nhật chiếu chũm gian.Năng bạt duy nhất thiết chư hại não – té kim khể thủ Đại Pháp vương.Pháp vương Vô thượng tôn – Tam giới Vô luân thất.Thiên Nhân đưa ra Đạo sư – Tứ sinh bỏ ra Từ phụ.Đệ tử, bọn chúng đẳng… Từ duy nhất niệm Quy y, năng khử Tam kỳ Nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Nhất trung ương đỉnh lễ Nam mô Tận lỗi không trở thành Pháp giới, Vi trần gần kề độ trung, Quá hiện tại vị lai chư Phật, tôn Pháp, hiền đức Thánh tăng, Thập phương thường trụ Tam bảo.000TẢ: Cung văn: Dục nghinh Thập phương chư Phật, tu bởi Ngũ phần Pháp mùi hương yên ái, Tường vân Mật bá, Thiên con đường Phật quốc, phong phiêu Thụy khí tu đạt Địa lấp Long cung. Ký năng cảm hễ vu Thánh hiền, vớ thị vô tư ư ảnh hưởng. Vắt Kinh vân Tín căn sinh độc nhất niệm, chư Phật tận dao tri. Phần mùi hương đạt tín Đà la ni Cẩn đương trì tụng.000TẢ: Giới hương, Định hương thơm dữ Tuệ hương – Giải thoát, Giải thoát Tri loài kiến hươngHỮU: quang minh Vân đài đổi thay Pháp giới – bái dàng Thập phương vô lượng PhậtPC: hương tài sức nóng lô, phần Bảo đỉnh trung – rán đàn, Trầm nhũ Chân kham cúngTẢ: hương yên liễu nhiễu, Liên hoa hễ – Chư Phật người yêu tát hạ Thiên cung.PC: Thanh lương sơn La hán – nạp thụ cõi tục cúng. (họa)Nam mô hương Cúng dàng người yêu tát Ma ha tát. (3 biến)000Cung văn: áaà Phật Chân Pháp thân, bởi vì nhược lỗi không vô lượng Công đức sở thành công cố. Tiên tương Chú lực (Pháp thủy) tiệm sái Đàn tràng, sản phẩm công nghệ bị Danh mùi hương phả thân cúng áaà dàng. Dĩ thử… thiên tiến lễ… (An vị, Tuần lâm…) thỉnh Phật, chư Phật, chư Thánh, chư Thần giáng lâm. (Sám ân hận dụng:) Dĩ test Sám ân hận Tội diệt Phúc sinh. (Kỳ Phúc dụng:) Dĩ thử mong Phúc bách Phúc từ chí.

Xem thêm: Phòng Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngành Gd&Đt Tp

(Độ âm dụng:) Dĩ test độ sinh chúng sinh giải thoát, Vong linh khôn xiết thoát. (Độ dương dụng:) Dĩ demo Gia nội thịnh vượng Trường lâu sự… Dĩ demo Tri ân Phật thánh, Thiên địa, Nhật nguyệt, Quốc gia Xã hội, Thuỷ thổ, Sư trưởng, Phụ mẫu, Thập phương Tín thí; dĩ demo Giải trừ duy nhất thiết Nghiệp chướng Tội chướng, oán thù kết Oan khiên, Oan gia Trái chủ, mắc bệnh Tai ương, Lao ngục Tù tội, Thủy Hỏa Phong hoạn, Tam tai bát nạn, Vô minh Phiền não, vĩnh ly Khổ ách, hay hoạch mèo tường; tinh tiến Tu tập, hội chứng đạo người tình đề, đồng sinh cực lạc. Như lai giáo hữu phụng thỉnh Chân ngôn, cẩn đương trì tụng.ĐC: Nam tế bào Bu pu cơ ri – cà ri Ta ri – Ta tha ga ta da. (3 biến)(Nam mô cỗ bộ đế lị dá lị – Đát đá nga đá gia)000Tín công ty kiền thành phần mùi hương bái thỉnh.000ĐƯỜNG MẬT TẤU: (Tín chủ phụng Hương, Mật đảo xong, Cử tán)PC: Giới định Chân mùi hương phần khởi đỉnh trung Thiên thượng.Trai công ty kiền thành nhiệt tại Kim lô phóng.Khoảnh tương khắc nhân luân tức đổi thay mãn Thập phươngTích nhật da du miễn nạn tiêu Tai chướng.Nam mô mùi hương Cúng dàng người thương tát Ma ha tát. (3 biến)000ĐƯỜNG THIÊN HOA:PC: Cẩn vận Chân mùi hương Chí trọng tâm Bái thỉnh: Nam tế bào Thiên hoa Đài thượng Bách bảo quang quẻ trung, Quá hiện tại vị lai nhất thiết Phật đà Gia tôn; Quá hiện vị lai độc nhất thiết Đạt ma Gia tạng; Quá hiện nay vị lai tốt nhất thiết Tăng già Gia chúng.Duy nguyện: Thiên thùy Bảo cái, Địa dũng Kim liên; quang quẻ giáng Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, chứng minh Công đức; hương thơm hoa thỉnh.000PC: Cẩn vận Chân mùi hương Chí trung ương Bái thỉnh: Nam mô Đại hùng Giác phụ, lưỡng túc Y vương, đổi khác ức thiên độ Nhân vô lượng tịnh tâm Pháp thân Tỳ lư giá na Phật, thỏa mãn Báo thân Lô Xá mãng cầu Phật, Thiên bách ức Hóa thân mê thích ca Mâu ni Phật, Đương lai Giáo chủ Di Lặc tôn Phật, tây thiên Giáo công ty Cửu phẩm Đạo sư A Di đà Phật, Đông phương Dược sư lưu giữ ly quang đãng vương Phật, Vô lượng Ức kiếp Thiên quang đãng vương Tĩnh trụ Phật, Thất phật cụ tôn, Thất Dược sư Phật, Tam thập ngũ Phật, Ngũ thập Tam Phật, Ngũ phương Ngũ Phật, Thập phương Thập Phật, chỉnh tề kiếp thiên Phật, hiền khô kiếp thiên Phật, Tinh tú kiếp thiên Phật; tận Thập phương Tam vắt nhất thiết chư Phật.Duy nguyện: té Phật trường đoản cú bi, bất vi phiên bản thệ, lấn mẫn Hữu tình, quang giáng Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, chứng minh Công đức; hương thơm hoa thỉnh.000ĐƯỜNG TAM THỪA – PHÁP TẠNG:TẢ: Tái vận Chân hương, Chí trọng tâm Bái thỉnh: Tam thừa túng bấn điển, Ngũ cỗ Huyền văn, giá lý đằng Đệ độc nhất Nghĩa Thiên ngôn, chỉ đích Chân Tam muội hải. Xuân lôi phạm hưởng, khai Huyền nghĩa ư lộc giã Uyển trung, Ca lăng Tiên âm tuyên văn cú ư Kim cương tọa thượng. Nha tiêm buổi tối xán, Ngọc trục lâm lương; lý triệt duy nhất thừa thanh hòa Hải triều văn Thứu lĩnh; tởm phiên Tam tạng, công kiên kiếp thạch túng bấn Long cung; trượng buôn bán ngôn nhi Thiên chướng, tiêu trừ bằng Tứ cú nhi Lục è Thanh tịnh. Nam mô Tây thiên Trúc quốc, Bạch mã Đà lai, Tu đà la liễu nghĩa Thượng thừa, Thập nhị bộ Chân kinh túng điển, Thập phương Tam chũm nhất thiết Tu đa la khiếp tạng, Tỳ ni gia luật tạng, A tỳ Đạt ma Luận tạng, tận lỗi không biến chuyển Pháp giới Thập phương Tam cố gắng nhất thiết Đạt ma gia tôn Pháp.Duy nguyện: Tam quá Bảo tạng, chư phẩm Tôn kinh, Tử Kim quang đãng Tụ diệu Thập phương, Bạch ngọc hào phân suy Sa giới quang đãng giáng Đàn tràng thụ tứ cúng dàng, minh chứng Công đức; hương thơm hoa thỉnh.oooĐƯỜNG NHẬP BI THỈNH CHƯ TÔN BỒ TÁT.TẢ: Tái vận Chân mùi hương Chí vai trung phong Bái thỉnh: Nhập bi nguyện hải, thụ Công đức lâm, chủng chủng Trang nghiêm, từ bỏ bi vô lượng, phái mạnh mô: Đại trí Văn thù Sư lợi người thương tát, Đại Hạnh nguyện Phổ nhân hậu vương nhân tình tát, Đại tự Đại bi nhận thấy Quán cầm cố âm người yêu tát, Lương Hữu đức Đại nắm chí nhân tình tát, vô vàn ý ý trung nhân tát, Bảo Đàn hoa người tình tát, Dược vương bồ tát, Dược thượng người thương tát, Nhật Cung nhân tình tát, Nguyệt Cung tình nhân tát, ngôi trường Thọ tình nhân tát, Diên Thọ người tình tát, Di Lặc bồ tát, Thất Câu chi Phật chủng loại Đại chuẩn đề Minh vương người thương tát, Minh dương cứu khổ bản tôn Địa Tạng vương người yêu tát, Phổ quang tẩy oan kết nhân tình tát, Đắc Đại thế tình nhân tát, hỏng Không tạng tình nhân tát, Kim cương cứng thủ người thương tát, Trừ mẫu chướng người yêu tát, Tiêu Tai chướng ý trung nhân tát, Tổng Trì vương người thương tát… Tận hỏng không trở thành Pháp giới Thập phương Tam cố nhất thiết Diệu giác Đẳng giác chư Đại người tình tát, thanh tịnh Đại Hải chúng người yêu tát.Duy nguyện: Chư tôn ý trung nhân tát bất vi bản thệ, che vận Thần thông quang đãng giáng Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, minh chứng Công đức; hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG NHẬP BI 1: THỈNH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (dụng mang lại Đàn lễ độ Dương mong an):HỮU: Tái vận Chân hương, Chí trọng tâm Bái thỉnh:Trí tuệ Hoằng thâm nám Đại Biện tài – Đoan cư ba thượng tuyệt è ai.Tường quang đãng thước phá Thiên sinh căn bệnh – Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai.Túy liễu phất khai kim trái đất – Hồng liên dõng xuất ngọc thọ đài.Ngã kim khể thủ phần hương tán – Nguyện hướng dương thế ứng hiện lai.Cung duy: phái nam mô chính pháp Minh vương – Viên thông Giáo công ty Thiên thủ Thiên nhãn – Thánh cửa hàng Tự trên – Đại từ bỏ Đại bi – tầm thanh cứu khổ cứu vớt nạn xiêu bạt Quán núm âm nhân tình tát Ma ha tát – Hồng Liên tọa hạ.Duy nguyện: Thi Ân tế khổ, trục Quỷ an Nhân, Bất vi bạn dạng thệ, lấn mẫn Hữu tình, quang quẻ giáng Đàn tràng thụ tứ cúng dàng, minh chứng Công đức; hương hoa thỉnh.ooo

Tái vận Chân mùi hương Chí chổ chính giữa Bái thỉnh (dụng mang đến Đàn lễ độ Dương cầu an lành độ Âm cầu siêu):Thủ trì trung Tích trượng – Trấn sao Địa ngục chúng Môn khaiTrưởng thượng Minh châu – Chiếu triệt Thiên đường chư Lộ thấuChúng sinh độ tận – Phương triệu chứng Bồ đề – Địa lao tù vị ko – Thệ bất thành Phật.Cung duy: Nam tế bào U minh Giáo chủ, Minh dương cứu vãn khổ, Đại định Đại lực, Đại bi Đại nguyện, Đại Thánh Đại từ, Đại sĩ Đại Đại Địa Thần Địa Tạng vương tình nhân tát Ma ha tát – Liên tọa hạ.Duy nguyện: từ bỏ bi vô lượng, lạm mẫn lãng mạn Quang giáng Đàn tràng (nhập Thần tượng Pháp), thụ tứ cúng dàng, minh chứng Công đức; hương thơm hoa thỉnh.000ĐƯỜNG NHẬP BI 2: THỈNH THẤT CÂU chi PHẬT MẪU ĐẠI CHUẨN ĐỀ MINH VƯƠNG BỒ TÁT:HỮU: Tái vận Chân hương, Chí chổ chính giữa Bái thỉnh:Tướng hảo từ bi thu nguyệt mãn – hòa mình đằng vân mộ vân phồn.Hương yên đôi ly chiêm ứng hiện nay – Vạn tượng đằng huy Diệu chúc lư.Cung duy: Nam mô Tỳ lô giá chỉ na hoàng cung trung Thất Câu bỏ ra Phật chủng loại Đại chuẩn chỉnh đề Minh vương ý trung nhân tát Ma ha tát – Liên tọa hạ.Duy nguyện: Hoằng thùy lân mẫn, quảng vận Thần thông, Thi ân tế khổ, trục Quỷ an Nhân, quang quẻ giáng Đàn tràng (nhập Thần tượng Pháp), thụ tư cúng dàng, chứng tỏ Công đức; mùi hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG THỈNH BÍCH bỏ ra PHẬT, THANH VĂN, HIỀN THÁNH TĂN, CHƯ TỔ:PC: Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Ngũ quả Tứ hướng Bích chi Phật, Thanh văn, A La hán, thánh thiện Thánh tăng phả Thiên Ứng cúng: Tân Đầu lư Đại đức Tôn giả, A nhã Kiều trần như Tôn giả, Ma ha Ca diếp Tôn giả, Ưu thọ Tần loa Ca diếp Tôn giả, Già na Ca diếp Tôn giả, mãng cầu đề Ca diếp Tôn giả, Xá Lợi phất Tôn giả, Đại mục Kiền liên Tôn giả, Ma ha Ca chiên diên Tôn giả, A nậu thọ đà Tôn giả, Kiếp Tân la Tôn giả, Kiều phạm cha đề Tôn giả, Ly Bà nhiều Tôn giả, tất lăng Gia Bà ta Tôn giả, tệ bạc Câu la Tôn giả, Ma ha Câu Hi la Tôn giả, Nan đà Tôn giả, Tôn Đà la Nan đà Tôn giả, Phú thọ na Di đa la Ni tử Tôn giả, Tu bồ đề Tôn giả, A Nan Tôn giả, La Hầu la Tôn giả, Ưu cha li Tôn giả, A na khí cụ Tôn giả, Tân đầu Lư Phả loa đỏa Tôn giả, Tu Đạt đa Tôn giả, Tiêu diệm Đại sĩ, Diệm khẩu Quỷ vương, Như thị chúng sở tri thức Đại A La hán, phục Hữu học tập Vô học, nhị Thiên Nhân đẳng, chư Thiên Ứng cúng, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp lôi, Pháp điện, vn Tứ pháp.(Có thể thỉnh riêng mặt đường Chư tổ ở dưới vào đây, chưa hẳn thỉnh đoạn này)Tây thiên, Đông độ, nam giới việt định kỳ đại Tổ sư, Tào Khê nam giới hoa từ bỏ Đại giám Chân ko Phổ giác Viên minh Thiền sư Nhục thân bồ tát, An Tử tô Đầu đà Điều ngự Giác hoàng Tĩnh Tuệ Thiền sư, Báo nghiêm Tháp Hoàng Pháp độ nhân Chuyết Công Hòa thượng, Phổ Giác Quảng tế Đại đức Thiền sư Nhục thân người yêu tát, trên công Hòa thượng, Minh Hạnh Thiền sư, Anh Công Chí Công Đại đức Thiền sư, Lương Vũ Đế quân, Tam châu cảm ứng Hộ pháp Vi đà Tôn thiên ý trung nhân tát; Nhị thập ngũ vị Giới thần, tốt nhất thập chén vị Hộ giáo Già lam cỗ chúng người thương tát.Duy nguyện: Bất vi bản thệ, lấn mẫn thơ mộng Quang giáng Đàn tràng thụ tứ cúng dàng, chứng tỏ Công đức; hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG NHẬP BI 3: THỈNH MỤC KIỀN LIÊN (dụng mang đến Đàn lễ độ Âm ước siêu):HỮU: Tái vận Chân hương, Chí tâm Bái thỉnh: tiểu xưng La bốc, Trưởng hiệu Mục liên, Thiện trọng tâm xuất Hiếu tử bỏ ra Môn. Tu thân triệu Phật pháp chi Đạo, Thần thông Đệ duy nhất vận trường đoản cú bi nhi cứu vãn khổ bọn chúng sinh, hiếu thuận cư Tiên trì Trai giới nhi báo bổ Phụ mẫu. Phi Cà sa trì Tích trượng, Diêm vương vãi Văn nhi, hợp trưởng hàng trung ương viên đỉnh tướng, quải phương bào Ngục giỏi kiến nhi đê đầu củng thủ.Cung duy: Đại bi Đại nguyện Đại thánh Đại tự Ma ha Mục Kiền liên Tôn giả.000ĐƯỜNG THỈNH LỊCH ĐẠI TỔ SƯ, TĂNG CHÚNG:Nhất vai trung phong phụng thỉnh: Tây thiên Tứ thất, Đông độ Nhị tam, Tam minh chén bát giải, Ngũ trái Lục thông; phân thân ư thử độ Tha phương, thuyết Pháp ư thiên hạ Thiên thượng; Tổng ngũ gia nhi lĩnh ngộ tuyệt nhất môn, quan tiền Đại địa nhi cửa hàng thông, chích nhãn phù quẹt phi tích, ban ngành nhi hoành việt, Nhị thừa dưỡng Hổ thí Miêu, khoan thứ nhi cừ khôi Độc giác. Vi tiếu niêm hoa Thượng xuất, ngôi trường giang vĩ độ trung lai. Pháp pháp lưu lại truyền, Đăng đăng tương tục.Cung thỉnh: người yêu đề Đạt ma, Tuệ năng Tào khê Đại Tổ sư. Từ Đạo Hạnh, ko lộ, Giác hải Tam đại Pháp sư. Đầu đà Giác hoàng, Pháp loa, Huyền quang đãng Trúc lâm Tam tổ. Khâu ni Danh, Ma ha Kỳ vực, Khương Tăng hội, bỏ ra Cương lương, Mâu bác, Khâu Đà la, Tỳ ni Đa Lưu chi Tiền Đại Tổ sư. Thảo đường, Vô Ngôn thông, Pháp hiển, Thanh biện, Định không, Thông thiện, Pháp thuận, Thiền ông, Vạn hạnh, Khánh văn, sườn việt, Đa bảo, Minh không, Thông biện, Chuyết công, Chuyết chuyết, Minh hành, Chân nguyên, hương hải, Thông giác, tự khắc trường, khắc minh, Như trí; Quảng đức, Đức nhuận, trung ương tịch, Tố liên, Thanh chân, trung ương minh, Thiện hoa, Thiền tâm, Trí tịnh… chư Đại Tổ sư.Phả thỉnh: Long trí, Vô trước, chũm thân, Tuệ viễn, Tuệ khả, Tăng xán, Đạo tín, Hoằng nhẫn, Anh công, Chí công, Phổ giác, Chân không; Đàm loan, Trí giả, Đạo xước, Thiện đạo, Hoài nhượng, Mã tổ, Lâm tế, Bách trượng, phái nam tuyền, Triệu châu, Động sơn, Tào sơn, Trí giáo, Thiện Vô uý, tuyệt nhất hạnh, Pháp tạng, quá viễn, Pháp chiếu, Diên thọ, thiếu hụt khang, tỉnh giấc thường, Liên trì, Ngẫu ích, Hành sách, thật hiền, Bất không, Đạo tuyên, Tuệ quả, ko hải, Ngộ đạt, từ vân, Tế tỉnh, Triệt ngộ, hư vân, Ấn quang, Thái hư, Thánh nghiêm, Tuyên hóa… chư Đại Sư tổ.Cập Cưu ma La thập, Huyền trang, Mã minh, Long thụ, bát lạt Mật đế, Nghĩa tịnh, An nạm cao, Pháp hiền, Đàm Vô sấm, Đàm Vô lan, Ngô chi khiêm, Pháp hộ, mong na Bạt Đà la, bát nhã, tình nhân đề lưu giữ chi, thiệt xoa Nan đà, đưa ra lâu Ca sấm, Phật đà domain authority xá, Phật đà Đa la, Cồ đàm bát nhã giữ chi, Tùy xà na Quật đa, Đạt ma cấp đa, Đàm ma Mật đa, Bất không, na liên Đề domain authority xá, ước na Bạt ma, Đạt ma ý trung nhân đề, Khương Tăng khải, cương cứng lương Gia xá, vương Nhật hưu, Kim cưng cửng trí, Pháp đăng Tam tạng Pháp sư. Phả cập Tây thiên, Đông độ, phái mạnh Việt Truyền giới Truyền giáo tuyệt nhất thiết Tam tạng Pháp sư, chư Đại Pháp sư; các Tông các Phái lịch đại Tổ sư, Tông sư, Thuyền sư nhục thân người thương tát, Tam cụ Tăng già gia chúng. Cập tuyệt nhất thiết …tự lịch đại Tổ sư.Duy nguyện: Hổ tủy bất càn tăng điểm xuất, Long diên hữu vị tái chiêm lai, giáng hạ Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, chứng tỏ Công đức; hương hoa thỉnh.000ĐƯỜNG THỈNH LONG THẦN, HỘ PHÁP (thỉnh khi cúng đức Ông):Nhất trung tâm phụng thỉnh: Uy linh hiển hách, thệ nguyện hoằng thâm, Tể nhất tự đưa ra quyền hành, tác bọn chúng Tăng đưa ra bảo chướng. Thần thông Đệ nhất quả cảm vô song, dương phù bật ư Hoàng đàn, hiển công suất ư Phật sự. Anh linh mạc trắc, hiển hách nan lường, vi Thông minh bản lĩnh chi Thần, vận chuyển đổi uy cường bỏ ra Lực. Cung duy: Đức ông Tu đạt đa Tôn giả, Đệ nhấtMỹ âmLong thần, Đệ nhịPhạm âmLong thần, Đệ tamĐại cổLong thần, Đệ tứNan diệuLong thần, Đệ ngũNan mỹLong thần, Đệ lụcMa diệuLong thần, Đệ thấtLôi âmLong thần, Đệ bátSư tửLong thần, Đệ cửuMỹ đứcLong thần, Đệ thậpPhạm hưởngLong thần, Đệ thập nhấtÂmkhoanLong thần, Đệ thập nhịPhậtnộLong thần, Đệ thập tamTriệt đứcLong thần, Đệ thập tứQuảng mụcLong thần, Đệ thập ngũDiệu nhãnLong thần, Đệ thập lụcTriệt thôngLong thần, Đệ thập thấtTriệt thịLong thần, Đệ Thập bátTriệtchiêuLong thần cập Hộ giáo Già lam Chân tể Giám trai Thổ địa, độc nhất thiết Uy linh, chư ty cỗ chúng.Duy nguyện: tô môn Tĩnh trấn, Hải chúng an hòa, Sùng mùi hương Bảo sái, phù trì Tinh lam, độ trì Cảnh giới, bảo hựu mùi hương dân, giáng phó Đàn tràng, thụ tư cúng dàng; hương thơm hoa thỉnh.000Nhất trung khu phụng thỉnh: Kiếp kiếp tu Nhân, sinh sinh bất muội, Thân cư Tể tướng, trung ương hội Chân như. Thị dũng khiếu nại ư Thiên luân, tồi Tà phụ Chính, thụ di chúc ư Đại giác, hộ Pháp an Tăng. Cung duy: Tam châu chạm màn hình Hộ pháp tôn Thiên Kiền đạt Thần vương Vi đà Thiên tướng người tình tát hóa thân, Kim cương cứng Mật tích Lực sĩ, Chấp Kim cưng cửng Thần, Quyến sách bồ tát, Đông phương Trì quốc Đề đầu Lại tra Thiên vương, nam phương lớn mạnh Tỳ thọ Lặc xoa Thiên vương, tây phương Quảng mục Tỳ lâu chưng xoa Thiên vương, Bắc phương Đa văn Tỳ Sa môn Thiên vương, chén bộ Kim cương, Thập nhị Dược xoa Đại tướng, Nhị thập Ngũ Hộ giới thần, duy nhất thập chén vị Hộ giáo, Già lam Chân tể bộ chúng, chén bộ Hộ pháp Long thiên: Càn Thát bà, A Tu la, Ca lâu la, Khẩn mãng cầu la, Ma hầu La già, Nhân, Phi nhân đẳng; độc nhất thiết Hộ pháp Hộ giáo, Hộ ghê Hộ chú, Hộ giới Hộ bọn cập chư tư bộ chúng.Duy nguyện: Uy linh Mật hựu, trường đoản cú tế vô biên, phù bôi Tứ hải, trác tích Thiên đánh tọa hạ, thủ hộ Đàn tràng, thụ bốn cúng dàng; hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH TẮT DI LA HÓA CẢNH (cúng Giản khoa):Tái vận Chân mùi hương Chí trung khu Bái thỉnh: Di la Hóa cảnh đản giáng ư cực lạc Tịnh bang, Thống ngự Huyền đô thùy cùng ư Ngọc cảnh. đánh thượng thí Nhân bá Đức Đại đạo hảo sinh. Cung duy: Tam thập Tam thiên Chúa đế; Thiên chúa Đế ưa thích Hoàn nhân Thánh đế, Hiệu Thiên Chí tôn Kim quyết Ngọc hoàng thượng đế; phái mạnh tào, Bắc Đẩu Nhị diệu Tinh. Phả cập Dục giới, dung nhan giới, Vô dung nhan giới, Thiên quan, Địa quan, Thủy quan; Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ, Nhạc phủ; Thượng nguyên Tích phúc Thiên quan, Trung Thiên xá tội Địa quan, Hạ nguyên giải ách Thủy quan lại thống chén bát bộ Hộ pháp Long thiên, chén bộ Hộ pháp Long thần, chén bộ Hộ pháp Thần tướng, Hộ giới Hộ đàn, Hộ khiếp Hộ chú… nhất thiết đẳng chư Thần vương, chư Tiên, Diệu cát tường như ý Đại Biện tài, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu La già, Nhân, Phi nhân đẳng, độc nhất thiết Thánh chúng.Duy nguyện: Bất sả Uy quang, thỉnh giáng Điện đường, thụ tứ cúng dàng, chứng tỏ Công đức; mùi hương hoa thỉnh.000

ĐƯỜNG THỈNH TAM PHỦ CÔNG ĐỒNG, TỨ PHỦ VẠN LINH:TẢ: Tái vận Chân mùi hương Chí trung tâm Bái thỉnh: Đại thiên Giới chủ Ma hê Thủ la Thiên vương; Trung thiên Giới nhà Đại Phạm Thiên vương; đái thiên Giới công ty Thích đề trả nhân Thiên vương vãi Thiên phủ Chí tôn Hạo thiên Kim quyết Ngọc hoàng thượng đế; Vô nhan sắc giới trung Tứ không Tứ thiên Thiên đế; sắc đẹp giới Tứ thuyền tuyệt nhất thập chén bát Thiên Thiên đế; Dục giới Thiên trung Lục thiên Thiên đế; Thái thượng Tam nguyên Tam phẩm Tam quan lại Đại đế, Trung thiên Tinh chúa Bắc cực tử vi phong thủy Đại đế, Nam cực Trường sinh Đại đế, Đông rất Thanh hoa Đại đế, Tây rất Cửu linh Đại đế; phái mạnh tào Lục ty Diên thọ, Bắc đẩu Cửu hoàng Giải ách nhị vị Chân quân, Nhật cung Thái dương Đế quân, Nguyệt cung Thái âm Hoàng cung, Tam thai Hoa chiếc Tinh quân, Thượng thanh Thập tốt nhất Liệt diệu bản mệnh Nguyên thần Tinh quân, Thập nhị Cung phận Tôn thần, Lễ chủ Hợp gia bạn dạng mệnh Nguyên thần Chân quân, Nhị thập chén bát tú Tinh quân, chén quái Cửu cung tuyệt nhất thiết Tinh diệu cập Thiền đô Tinh đẩu Hà hán, Vạn tượng Cao chân, nhà thiện phát ác, tốt nhất thiết Liệt vị cỗ chúng.Duy nguyện: Bất xả Uy quang, thỉnh giáng Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, chứng tỏ Công đức; hương thơm hoa thỉnh.oooHỮU: Chí trọng điểm Bái thỉnh: Nhạc đậy Chí tôn Đông nhạc Thiên tề Đại sinh Nhân thánh Đế quân; phái nam nhạc tư thiên Chiêu thánh Đế quân; Tây nhạc Kim thiên Thuận thánh Đế quân; Bắc nhạc An thiên Nguyên thánh Đế quân; Trung nhạc Trung thiên Sùng thánh Đế quân, Nhạc phủ Gia khánh tuyệt nhất thiết quyến nằm trong Tôn thần.Duy nguyện: Bất xả Uy quang, thỉnh giáng Đàn tràng thụ tứ cúng dàng, minh chứng Công đức; mùi hương hoa thỉnh.000TẢ: Chí vai trung phong Bái thỉnh: Địa tủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế quan liêu thánh Đế quân, Phong đô Lục đỗng các Vương Quyến thuộc; Minh lấp Thập điện Minh vương: Đệ nhất năng lượng điện Tần quảng Minh vương. Đệ nhị năng lượng điện Sở giang Minh vương. Đệ tam năng lượng điện Tống đế Minh vương. Đệ tứ điện Ngũ quan tiền Minh vương. Đệ ngũ năng lượng điện Diêm la Minh vương. Đệ lục điện trở thành Minh vương. Đệ thất điện Thái sơn Minh vương. Đệ chén bát điện Bình thiết yếu Minh vương. Đệ cửu điện Đô phất Minh vương. Đệ thập điện chuyển luân Minh vương phả cập Lục viện Thượng thư Tào liêu Điền trưởng Ty quan lại Địa phủ, Chư ngục Đẳng thần.Duy nguyện: Bất xả Uy quang, thỉnh giáng Đàn tràng thụ bốn cúng dàng, minh chứng Công đức; mùi hương hoa thỉnh.oooHỮU: Chí chổ chính giữa Bái thỉnh: Thủy đậy Chí tôn Phù tang Cam lâm Đại đế, Tứ độc Giang hà Hoài hải Quảng nguyên Đại vương; Cửu giang Tứ hải bát đại Long vương: Hải vân Uy đức Luân dòng Long vương, Bạt Nan đà Long vương, Sa Dà la Long vương, Hòa Tu mèo Long vương, Đức Xoa ca Long vương, A mãng cầu Bà nhiều Long vương, Ma Na tư Long vương, Ưu chén la Long vương; duy nhất thiết bát hải Long vương; Thục xuyên tự điển, Khuê uyên đàm đỗng Thủy phủ, chư ty Chân tể. Phả cập Chư vị Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, Thượng nguyên Tích phúc Thiên quan, Trung Thiên xá tội Địa quan, Hạ nguyên giải ách Thủy quan, độc nhất thiết chư ty cỗ chúng.Duy nguyện: Bất xả Uy quang, thỉnh giáng Đàn tràng thụ tứ cúng dàng, minh chứng Công đức; hương thơm hoa thỉnh.ooo3 ĐƯỜNG THỈNH ĐỊA PHỦ (dụng mang đến Đàn lễ độ Âm mong siêu):TẢ: Chí tâm Bái thỉnh: Chức ty Thập điện vị liệt Lục tào; Chưởng ốc Xích phù chửng Lục thú Tam đồ bỏ ra khổ, yêu thương triền hồng bầu tiếp Tứ sinh Thập loại đưa ra thăng; đãng đãng Thí nhân chiêu chiêu Bá đức, Thiện tri sở khuyến, Hạnh phùng tách ngục, duy lương ác hữu sở trừng, giám con kiến tường hình hữu khánh. Cung duy: Minh đậy Thập điện Từ vương Điển ngục tù Chúa tể, Công tào Phán quan độc nhất thiết bộ thuộc Đẳng chúng.Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, Hạ mẫn khẩn tình, lai từ bỏ phi phong, khứ như xiết điện giáng phó Đàn tràng thụ bốn cúng dàng; hương hoa thỉnh.oooHỮU: Chí trung ương Bái thỉnh: Chưởng tử sinh bạ ty Thiện ác quyền thẩm hiến rành mạch U ngục tù lại bình phản đưa ra trách. Khoan bình nhân nộ, Minh đồ bốn phán đoạn chi năng. Duy tích ác uy sử Nhân tiên, Thiện hình tranh phạt. Tỉnh giấc khê lao chủy sở đưa ra Trương; Trạch bá nhân thi, nhất bạn dạng hiếu sinh chi Đức. Cung duy: Minh bao phủ Thập năng lượng điện Từ vương vãi cập ngục quan ngục lại Đẳng chúng.Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, Hạ mẫn khẩn tình, lai từ bỏ phi phong, khứ như xiết điện giáng phó Đàn tràng thụ bốn cúng dàng; hương hoa thỉnh.oooTẢ: Chí chổ chính giữa Bái thỉnh: Phúc uy khắc cẩn dư đoạt vưu công, quyền hành giai đắc ư trung các đương kỳ khả; chống phạm hà lao dụng lực, duy nhất xuất ư người công nhân Tào vô dị ư Đại tào; Âm giới hữu đồng ư Dương giới, ân oán thân bình đẳng. Dạ đài hóa tác Liên đài; lệnh ngữ lỗi không ám cảnh biến thành Tiên cảnh. Cung duy: Minh phủ Thập điện Từ vương vãi cập Ngưu đẩu Mã diện Ngục xuất sắc Quỷ vương A bàng La giáp nhất thiết cỗ tòng Đẳng chúng.Duy nguyện: Thượng tuân Phật sắc, Hạ mẫn khẩn tình, lai tự phi phong, khứ như xiết năng lượng điện giáng phó Đàn tràng thụ bốn cúng dàng; mùi hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH TẮT TAM TÒA THÁNH MẪU, TRẦN TRIỀU (cúng Giản khoa):Chí tâm Bái thỉnh: Bôn xu Tam giới nội, xuất nhập Cửu thiên trung, thống Lục cung Tiên bạn nữ chi Quyền, chưởng vạn Quốc sinh dân bỏ ra Chủ. Cung duy: Cửu thiên Huyền nữ, bách mỹ Tiên nương Đệ nhất Thiên tiên Thánh mẫu mã Liễu Hạnh Công chúa; Đệ nhị Thượng nghìn Công chúa Lê Mại Đại vương; Đệ tam Thủy tiên Thánh mẫu mã Xích lấn Long đàn bà cập chén bát bộ sơn trang, Thập nhị Tiên nàng, Lục vị Tôn quan, tả Hoàng triều hữu Hoàng quận, độc nhất thiết Thị tòng Thánh chúng. Nhất trọng tâm phụng thỉnh: Thượng đẳng buổi tối linh Thần Nhân vũ Hưng đạo Ðại vương; è cổ triều khải Thánh nhị vị Đường tông, vương vãi phi Nguyên từ Quốc mẫu; Tứ vị nai lưng triều vương vãi tử; trằn triều Điện súy Thượng Chiêm cảm Hùng văn Phù Ủng Đại vương; Tứ vị Vương thiếu phụ Công chúa, Tả hữu Công đồng Văn quan lại Võ tướng, Gia tướng tá Gia thầnDuy nguyện: Loan xe Vân tập, Phượng liễn phong biền, thỉnh giáng Đàn tràng, thụ bốn cúng dàng, chứng minh Công đức; hương thơm hoa thỉnh.000ĐƯỜNG THỈNH HỘI ĐỒNG THÁNH MẪU:Chí chổ chính giữa Bái thỉnh: Dao trì Nguyệt lãng, Kim quyết Phong thanh; tấu tấu điếu lạc vu Vân gian, sất sất khúc kỳ ứng Thiên thượng. Vân mùi hương dục tú, Sùng lĩnh bình thường linh, chi phí duyên vi Đế cô bé chi Tông; thường xuyên triều Kim quyết, Khánh hội thị Thiên đình đưa ra Yến. Đông cuông dục tú, Tuần quán tầm thường linh. Đĩnh sinh Hạ giới Địa tiên; chưởng quản Thượng ngàn Công chúa. Bôn xu Tam giới nội, xuất nhập Cửu thiên trung. Thống Lục cung Tiên cô gái chi Quyền; chưởng vạn Quốc sinh dân đưa ra Chủ. Cung duy: Đệ nhất Thiên tiên Cửu Trùng thiên Thanh vân Tiêu Huyền nữ Thánh mẫu. Đệ nhị Địa tiên Quỳnh hoa Dung Liễu Hạnh Thánh mẫu. Đệ tam Thủy tiên Xích lấn Long thiếu nữ Bạch ngọc Động đình chất liệu thủy tinh Thánh mẫu. Đệ tứ Thượng ngàn Nhạc tiên Lê Mại Bạch anh quản trưởng tô lâm Thánh mẫu. Ngũ vị thái tử Vương quan, Tứ ban Khâm sai Công chúa, Tứ đậy Thánh Hoàng, Tam thập lục Thần nữ, Lục thập Hoa cạnh bên Thần nương, chén bát bộ tô trang, Thập nhị Tiên nàng, Hoàng triều Hoàng quận, Tiên cô Cậu quận Hội đồng cập Công đồng Liệt vị cỗ chúng.Duy nguyện: Giáng Phúc lưu giữ Ân chiêm vũ lộ, trừ Tai tống Ách bảo Bình an, thỉnh giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng, chứng minh Công đức; hương hoa thỉnh.oooĐƯỜNG THỈNH HỘI ĐỒNG TRẦN TRIỀU:Chí chổ chính giữa Bái thỉnh: Đông A hiển Thánh, nam nhạc giáng Thần. Cung duy: Thượng đẳng về tối Linh thần Nhân vũ Hưng đạo Ðại vương; nai lưng triều khải Thánh an sinh Hiển hoàng Khâm minh, an sinh Thiện đạo Quốc mẫu mã nhị vị Đường tông Đại vương. Vương vãi phi Nguyên từ bỏ Quốc mẫu Đại vương; Điện súy Thượng chiêm Cảm Hùng văn Phù ủng Thượng tướng mạo quân Đại vương; Hưng Vũ Đại vương, Hưng Hiến Đại vương, Hưng Trí Đại vương, Hưng Nhượng Đại vương;Đệ tuyệt nhất Vương cô Quyên Thanh Công chúa Khâm từ Bảo thánh Hoàng hậu, Đệ nhị vương vãi cô Dưỡng phụ nữ Đại Hoàng Công chúa Anh Nguyên Thủy tiên Quận chúa, Đệ tam vương vãi cô Bảo từ bỏ Thuận thánh Hoàng hậu, Đệ tứ vương vãi cô ngoại tôn Tĩnh Huệ Công chúa. Phả thỉnh: Dã Tượng, Yết Kiêu, Nghĩa Xuyên, Hùng Thắng, Huyền vì Ngũ vị tướng quân; vương vãi tế vương vãi tôn, Tả hữu Công đồng Văn quan Võ tướng tá Liệt vị cập è cổ triều tông Thần, chư ban bộ hạ.Duy nguyện: Uy giáp Quỷ tà, An dân kế Thế, thỉnh giáng Đàn tràng thụ tư cúng dàng chứng tỏ Công đức; hương hoa thỉnh.ooo