Câu đk (Conditional sentences) là ngữ pháp giờ Anh học sinh, sv được học rất nhiều. Liệu gắng chắc loài kiến thức định hướng đã đủ đến hành trang của người tiêu dùng chưa? chắc hẳn rằng là không đâu, các bạn cần luyện tập thêm những dạng bài tập câu đk loại 1 2 3. Dưới đây là các dạng bài bác tập và lời giải liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại

1

*

Làm bài bác tập câu điều kiện loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu đk loại 1 2 3 giúp học viên thực hành, hãy thuộc nhắc lại đôi nét cơ bạn dạng về cấu tạo của câu điều kiện.

Câu điều kiện loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu đk loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các động từ bỏ sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) to study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) to her birthday tiệc nhỏ tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it khổng lồ you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the kiểm tra yesterday.

8. If nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi, yêu cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go lớn the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go to lớn school.

Xem thêm: Tải Bài Hát Gọi Đò (Remix) Mp3, Lk Trữ Tình Remix

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu mặt dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to lớn her.

Exercise 4: chọn một đáp án đúng nhất bên dưới.

1.If Lun goes to lớn the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone to lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone khổng lồ England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu đk loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước phân chia ở thì bây giờ đơn – câu điều kiện loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau phân chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ – câu đk loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước phân chia ở thì thừa khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau phân tách ở thừa khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau chia ở quá khứ hoàn thành – câu điều kiện loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân chia ở thì hiện tại đơn – câu đk loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone lớn the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go khổng lồ school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu điều kiện loại 2)

4. Some ➔ any (câu phủ định không cần sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu điều kiện loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện loại 1)

2. Chọn D (câu đk loại 3)

3. Lựa chọn A (câu đk loại 1)

4. Chọn B (câu đk loại 3)

5. Chọn C (câu điều kiện loại 2)

Nhớ ghi nhớ lý thuyết và kết thúc bài tập câu đk loại 1 2 3 bên trên. Loigiaihay.net xin chúc các bạn học tốt môn giờ đồng hồ Anh.